Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

 1. PLAATSEN EN AFBREKEN
 1. De verhuurder zal zelf de gehuurde goederen op- en afbouwen. 
 2. Bij Afhaling is de huurder is verantwoordelijk voor diefstal/schade van en aan de gehuurde goederen vanaf het ogenblik dat het eerste materiaal onze magazijnen verlaat  en zal een afdoende bewaking verzekeren tot op het ogenblik dat het materiaal zich terug in onze magazijnen bevindt.
 3. Alle huur en of andere lasten, zijn voor rekening van de huurder, tot volledige ontlasting van de verhuurder.
 4. In geval van overmacht, zowel voor of na de levering/ophaling van de gehuurde goederen, is de verhuurder ontslagen van elke verplichting zonder dat de huurder enige schadevergoeding kan eisen. Onder deze rubriek vallen ook alle gevallen van heirkracht door storingen of obstakels die de uitvoering van het contract duurder of moeilijker maken, alsook schade veroorzaakt door derden, gehele of gedeeltelijke stakingen, oproer, natuurrampen, storm, stormschade van vorige verhuringen, rechtsvorderingen of beslag en iedere onmogelijkheid vanwege de verhuurder om geheel of gedeeltelijk van zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst, zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de huurder.
 5. Tegen het overeengekomen tijdstip van afhaling, dienen de goederen volledig ontruimd te zijn en goed bereikbaar voor onze diensten om een vlotte afbraak te verzekeren, indien van toepassing.
 6. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van condensatie die door bepaalde weersomstandigheden kan optreden. De huurder dient daar rekening mee te houden

 

2.     TIJDENS DE HUURPERIODE

 1. Bij opkomend onweer zal de huurder alle acties ondernemen om schade aan het springkasteel, tent of andere goederen te voorkomen en zal telefonisch contact opnemen met de verhuurder GSM 0495.36.52.52
 2. Bij rukwinden boven de 50km / uur of storm boven windkracht 4, dient het springkasteel, tent of andere gehuurde goederen te worden afgebroken om schade te voorkomen. Bij twijfel dient men contact op te nemen met de verhuurder op GSM 0495.36.52.52, waarna beslist wordt over het al dan niet afbreken van het springkasteel, de tent of andere gehuurde goederen. De verhuurder heeft het recht tot beslissing over te gaan om het springkasteel, de tent of andere gehuurde goederen te laten afbreken. Hij kan die opdracht aan de huurder doorgeven als de verhuurder acht dat hij niet tijdig kan ingrijpen. Indien de huurder deze raad niet opvolgt is artikel 2.4 van toepassing.
 3. Aan het gehuurde materiaal mag niet gezaagd, niet gespijkerd en niet geschilderd worden, zeker geen zelfklevers op de zeilen gekleefd worden. Beschadiging of verdwenen goederen zullen aan de huurder aangerekend worden.
 4. In geval van geheel of gedeeltelijke instorting van ons materiaal door niet naleving of onvoldoende naleving zal alle schade aan de gehuurde goederen, evenals schade aan goederen, dieren of personen die zich in de tent bevinden, ten laste vallen van de huurder.
 5. Er mag in geen enkel geval onder en/of rond de tent / springkasteel enige vorm van BBQ/Vuurkorf geplaatst worden
 6. Verwarmingstoestellen dienen op een veilige afstand en hoogte tot het zeil/springkasteel geplaats te worden om zo geen enkele vorm van schade aan het zeil/springkasteel toe te brengen

 

3.     VERZEKERINGEN

 1. Behoudens in geval van een opzettelijke en/of zware fout vanwege de verhuurder, zal de huurder de verhuurder vrijwaren indien de verhuurder aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden deze vrijwaringsplicht geldt voor alle schade en letsels hoe dan ook ontstaan, onverschillig of de derden op of van het springkasteel bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de huurperiode van het springkasteel alsook niet door de gehuurde goederen wordt veroorzaakt. De huurder is er toe gebonden zijn vrijwaringsplicht te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Behoudens in geval van een opzettelijke en/of zware fout vanwege de verhuurder zal de verhuurder in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld voor de schade die de huurder zelf lijdt. Indien de huurder een consument is, blijft de verhuurder evenwel aansprakelijk voor lichamelijk letsel of overlijden.
 2. De huurder wordt aangeraden een verzekering te nemen voor de personen, dieren of goederen die zich in of buiten de tent/stand bevinden en/of schade die door de gehuurde goederen wordt veroorzaakt, evenals een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.
 3. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan de huurder zelf of aan derden onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent/stand bevinden en dit zowel tijdens de opbouw of afbraak als tijdens de stand van het gehuurde materiaal, alsook niet door de gehuurde goederen wordt veroorzaakt.
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de helpers noch voor de ongevallen die zij zelf oplopen, noch voor de ongevallen die zij aan derden veroorzaken.
 5. Alle schade, veroorzaakt aan de gehuurde goederen en gedurende de huurperiode wordt geacht voort te komen uit een gebrekkige of onvoldoende bewaking/gebruik door de huurder.

 

4.     FACTUUR

 1. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar of via payconiq , behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen.
 2. Bij het verstrijken van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen verschuldigd, met een minimum van 50 Euro alsook een verwijlintrest van 2%  en alle administratieve kosten verbonden aan de procedure.
 3. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde diensten , koopwaar en/of werken dient schriftelijk te worden gemeld binnen de 8 dagen na de verzending van de factuur op straffe van on ontvankelijkheid. Na het verstrijken van die termijn is elke klacht laattijdig en wordt deze niet meer aanvaardt.
 4. Ingeval van niet-betaling van de factuur beschikken wij over een eigendomsvoorbehoud over de verkochte goederen. Dit eigendomsvoorbehoud geldt bij faillissement, gerechtelijk akkoord en alle andere gevallen van samenloop. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud gaat elk risico over op de koper
 5. Bij betwisting is alleen de rechtbank van Tongeren bevoegd

 

 

 

 

5.   DIVERSEN

 1. De huurder heeft het gehuurde direct na ontvangst op gebreken en/of beschadigingen gecontroleerd en alles werd in goede en correct werkende staat bevonden, alle schade en/of niet correct functioneren bij de teruggave is ten laste van de huurder.
 2. De huurder kan het contract vernietigen op voorwaarde dat hij 50% van het totale huurbedrag betaalt om het even wanneer de opzeg gebeurt. Bij slecht weer kan er kosteloos geannuleerd worden tot 8u s ’morgens GSM 0495.36.52.52
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 4. Transportkosten: op basis van de effectief gereden kilometers (berekening google Maps )
 5. De afstand enkele rit wordt bepaald op basis van google Maps, vanaf de Bergstraat 29 BE3770 Valmeer.
 6. Onder gehuurde goederen wordt verstaan (niet limitatieve lijst): Springkasteel, bestek, porselein, glazen, barmeubilair, tapinstallatie, tafels, stoelen, statafels, partytafels, stretchdoeken, partytent, vouwtent, terrasverwarmer, frigo, verlichting, tafelkleden,…
 7. Indien de goederen worden afgehaald , wordt alle gehuurde goederen opgehaald en opnieuw terug gebracht naar de Bergstraat 29 BE3770 Valmeer op het afgesproken tijdstip 
 8. Voor iedere vertraging in de teruggave van de gehuurde goederen na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de huurder een schadevergoeding van 25% op het bedrag vermeld op de bestelbon verschuldigd per dag , met een minimum van 50 Euro en dit zonder enige ingebrekestelling.
 9. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan de verhuurder, is de huurder verplicht alle hierdoor geleden schade van de verhuurder te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van het inhuren van vervangende zaken en de gederfde winst.
 10. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, en aan derden in gebruik te geven.
 11. Het ondertekenen door de klant van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen en werken in, en de aanvaarding van alle algemene voorwaarden
 12. De mogelijke nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. Huurder en verhuurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 13. Voor alle geschillen in verband met deze overeenkomst is enkel de rechtbank van Tongeren bevoegd.
 14. Indien van toepassing, detail beschrijving van de goederen in bijlage

 

 

 

 

 

 

6.     PRAKTISCH

 1. Het gehuurde springkasteel wordt voor u geleverd tussen 08.00 uur en 12.00 uur en afgehaald in samenspraak . Andere lever tijden kunnen ook in samenspraak Afhalen/terugbrengen gebeurd altijd in samenspraak.
 2. Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt, minstens 16 amp .binnen bereik van max 40 meter 
 3. Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst. Indien niet mogelijk valt de verantwoordelijkheid en de permanente controle ten laste van de huurder.
 4. Bij ondertekening van de huurovereenkomst erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven beschreven.

 

7.     GEBRUIKSVOORWAARDEN

 1. De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering : bij onweder  en hevige rukwinden mag u het springkasteel tijdelijk aflaten ! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen (niet opgeblazen kasteel tijdens regen = meerprijs van 150 euro).
 2. Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel en dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen ! alle schade toegedaan door de huurder komt ten laste van de huurder
 3. Het springkasteel mag na de opstelling niet meer verplaatst worden.
 4. De verhuurder zal zelf het springkasteel op- en afbouwen. Indien uitdrukkelijk gewenst door de huurder, kan de huurder enige hand helpen, hierdoor vervalt alle aansprakelijkheid van de verhuurder voor eventuele schade en/of ongevallen door en op het gehuurde materiaal.
 5. Het springkasteel dient te worden geplaatst op een vlakke, zachte ondergrond, vrij van alle scherpe objecten ( glas, stenen, beton, hout, hondendrollen, …). Bij voorkeur op gras te plaatsen. Het kasteel dient te allen tijde vastgelegd te blijven
 6. Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel, te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om op en af het springkasteel te gaan.
 7. Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.
 8. Verboden voedsel of dranken te verbruiken op het springkasteel.
 9. Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.
 10. Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen op GSM 0495.36.52.52. Na vaststelling van de oorzaak van het defect zal u enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de huurprijs worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u doorgerekend indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade.
 11. Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten
 12. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de goederen de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik op de hoogte is.
 13. Alle schade, die veroorzaakt is aan de gehuurde goederen  gedurende de huurperiode komen ten lasten van de huurder, indien de verhuurder zelf een opzettelijke en/of zware fout heeft begaan vervallen deze kosten.
 14. De huurder heeft het gehuurde direct na ontvangst op gebreken en/of beschadigingen gecontroleerd en alles werd in goede en correct werkende staat bevonden, alle schade en/of niet correct functioneren bij de teruggave is ten laste van de huurder.
 15. Indien de goederen worden afgehaald , wordt alle gehuurde materialen opgehaald en opnieuw terug gebracht naar de Bergstraat 29 BE3770 Valmeer.
 16. Voor iedere vertraging in de teruggave van de gehuurde goederen na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de huurder een schadevergoeding van 25% op het bedrag vermeld op de bestelbon verschuldigd per dag , met een minimum van 50 Euro en dit zonder enige ingebrekestelling.
 17. Indien de wederpartij het gehuurde - om welke reden dan ook - niet retourneert aan de verhuurder, is de huurder verplicht alle hierdoor geleden schade van de verhuurder te vergoeden, waaronder de nieuwwaarde van het gehuurde, de kosten van het inhuren van vervangende zaken en de gederfde winst.
 18. De gehuurde goederen blijven altijd eigendom van de verhuurder. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde onder te verhuren, en aan derden in gebruik te geven.
 19. Het ondertekenen door de klant van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen en werken in, en de aanvaarding van alle algemene voorwaarden
 20. De verhuurder kan nooit en onder geen enkele vorm aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of het letsel zijn. De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder.
 21. Gebruik van de gehuurde attractie gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene.
 22. In geval van niet of laattijdige levering wegens overmacht zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 23. Het is ten strengste verboden te eten en te drinken op het springkasteel of te betreden met scherpe voorwerpen bij schade/poetsen komen alle kosten ten lasten van de huurder 
 24. Het springkasteel is ontworpen voor KINDEREN tot en met 10 jaar en dus VERBODEN voor volwassenen!

 

 

8.     GEBRUIK VAN POPCORN EN SUIKERSPINTOESTELLEN                                                                                                       

1.     De toestellen dienen na gebruik te worden schoongemaakt met warm water en een scheutje zeep.Als dit niet gebeurd is, zullen er €50 schoonmaakkosten worden aangerekend.