Privacy policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring regeling de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Monkey fun, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3770 VALMEER, BERGSTRAAT 29, geregistreerd in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0788.669.188.
Deze privacyverklaring dient samen met onze cookie policy gelezen te worden, dewelke u hieronder kan terugvinden.
Wij lichten u dan ook graag toe welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens uitgevoerd door Monkey fun. 
Lees deze verklaring grondig en met de nodige aandacht door. Wij kunnen deze privacyverklaring – indien nuttig en/of nodig – aanpassen in de toekomst. Wij betrachten u van wijzigingen op de hoogte brengen, maar raden u aan om geregelde tijdstippen deze verklaring nog eens door te nemen.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Monkey fun is de verwerkingsverantwoordelijke en stelt aldus het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast. 
Monkey fun stelt zich middels huidige privacyverklaring in regel met de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, zoals o.a. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”).
Indien u vragen heeft bij deze privacyverklaring kan u deze richten tot het e-mailadres info@yoepla.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Voor de uitoefening van onze activiteiten is de verwerking van persoonsgegevens onontbeerlijk. Onder persoonsgegevens wordt begrepen: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
- Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres);
- Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
- Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
- Elektronische identificatiegegevens (ip-adres, locatie, cookies);
Wij kunnen voormelde persoonsgegeven op verschillende manieren vergaren, zoals: door het gebruik van cookies (zie onze cookie policy, hieronder, door het gebruik van onze website, door het gebruik maken van onze diensten.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u een optimale, veilige en persoonlijke gebruikservaring te bieden. 
Wij zullen uitsluitend uw persoonsgegevens verwerken voor een of meerdere van de hieronder bepaalde doeleinden:
- Klantenbeheer (waaronder facturatie);
- Het kunnen beantwoorden van vragen die u ons heeft gesteld;
- In het kader van onze activiteiten teneinde deze zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren;
- In het kader van het optimaliseren van onze dienstverlening;
- Het opvolgen van eventuele klachten;
- Om te voldoen aan de juridische en wettelijke verplichtingen (bv. witwaswetgeving) ;
- Behandeling van sollicitaties ; 
- Personeelsevaluatie ; 
Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing – doeleinden, tenzij u hiervoor een bijkomende, uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Zo u reeds opgenomen bent in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketing, kan Monkey fun uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Monkey fun, haar producten en/of diensten. U heeft steeds de mogelijkheid om kosteloos uw toestemming in te trekken, door ons een bericht te sturen of op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken.
Uw persoonsgegevens zullen nimmer worden verkocht, verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derde partijen, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. In het geval er een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, dan wel een overdracht van activiteiten binnen, respectievelijk van Monkey fun plaatsvindt of zo Monkey fun failliet zou gaan, kan dit mogelijks inhouden dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan die derden die bedrijfsactiviteiten van Monkey fun overnemen en/of waarnemen.

Op welke rechtsgrond verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere rechtsgronden, zoals: 
- de uitvoering van een overeenkomst (of ter voorbereiding daarvan)
- om te voldoen aan een wettelijke verplichting
- noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
- toestemming

Wordt er beroep gedaan op gegevensverwerkers? 

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om beroep te doen op gegevensverwerkers. Een gegevensverwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevensverwerkers handelen steeds volgens de instructie van de verwerkingsverantwoordelijke.
Monkey fun kan hierbij beroep doen op volgende categorieën van gegevensverwerkers: 
- Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor marketingdoeleinden;
- Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor communicatiedoeleinden;
- Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor hostingdoeleinden;
- Personen/bedrijven die ingeschakeld worden voor administratieve, fiscale en/of juridische doeleinden;
U gelieve daarbij rekening te houden dat het gaan om een niet-exhaustieve lijst en het zowel kan gaan om binnenlandse en buitenlandse actoren. Wij doen slechts beroep op gegevensverwerkers voor de in dit privacybeleid vermelde doelstellingen en dit op basis van de hierboven aangegeven rechtsgronden. Wij hebben met onze gegevensverwerkers de nodige verwerkingsovereenkomsten afgesloten teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in deze privacyverklaring gestelde doelstellingen te bereiken, waarbij rekening moet worden gehouden met eventuele wettelijke bewaartermijnen, gerechtvaardigde belangen, …Eens wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben om deze doelstellingen te bereiken, worden deze verwijderd.

Vertrouwelijkheid en Veiligheid 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een passende beveiliging te kunnen waarborgen en beschermen uw gegevens dan ook tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 
In geen geval kan Monkey fun aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
Uiteraard dient u zelf ook de nodige veiligheidsvoorschriften na te leven, door o.a. elke niet toegelaten toegang tot uw materiaal te voorkomen, zoals bijv. het niet onbewaakt open laten staan van uw browser-sessies.

Over welke rechten beschikt u? 

In overeenstemming met de geldende regelgeving en binnen de daarin gestelde beperkingen, hebben betrokkenen de volgende rechten met betrekking tot de gegevensverwerking door Monkey fun: 
RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN 
In de gevallen waarin de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat in elke geval de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan, onverlet. Dit volgens het principe : “Het intrekken van de toestemming is even eenvoudig als het geven ervan”
INZAGERECHT
U heeft het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die betrekking hebben op u, en ons desgevallend een kopie te vragen van de gegevens vermeld in artikel 15 GDPR. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij u een passende vergoeding vragen. 
RECTIFICATIE EN VERVOLLEDIGING VAN GEGEVENS
U heeft het recht om de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen of te verwijderen. 
U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijkerwijze niet meer geleverd kunnen worden.
RECHT OP GEGEVENSWISSING (“RECHT OP VERGETELHEID”)
U heeft het recht om de wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; …)
RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen indien daartoe een wettelijke grondslag voorhanden is (bijvoorbeeld: u betwist de juistheid van persoonsgegevens; de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en u verzoekt in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan; …) 
RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS
In bepaalde gevallen heeft u het recht om de u betreffende persoonsgegevens, die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft in die gevallen ook het recht om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. 
RECHT VAN BEZWAAR
U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen en zo:
(1) De verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen of deze van een derde, behoudens dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan de belangen, rechten, en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
(2) De verwerking geschiedt ten behoeve van direct marketing. 
Om uw rechten uit te oefenen …
U kunt voormelde rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@monkeyfun.be per post naar Monkey fun te 3770 Valmeer Bergstraat 29, of door gebruik te maken van het onderdeel “contacteer ons” op de website www.monkeyfun.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Cookieverklaring

Om uw ervaring met onze website te optimaliseren en te verbeteren, maakt Monkey fun gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Welke cookies worden gebruikt op onze website en waarom? Hoe kan u uw cookie-instellingen aanpassen? Het antwoord op al deze vragen en meer, leest u in deze Cookieverklaring. 

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein bestand dat door uw browser wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. In dit bestand worden voorkeuren en andere informatie bewaard. U kan hierbij onder meer denken aan de taalvoorkeuren voor een website. Wanneer u onze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, wordt de cookie opnieuw verstuurd naar de website. De website herkent uw browser en door het gebruik van cookies kunnen bepaalde voorkeuren worden onthouden. 
De vervaltermijn van een cookie hangt af van het type cookie dat wordt geplaatst. Een session cookie wordt bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten, terwijl een persistent cookie handmatig van de computer moet worden verwijderd.
De Belgische wet bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. Aangezien cookies ook betrekking kunnen hebben op persoonsgegevens, dient deze cookieverklaring in samenhang gelezen te worden met onze privacyverklaring, dewelke u hierboven vindt.

2. Welke cookies gebruiken we en waarom? 

Deze website maakt zowel gebruik van cookies die worden geplaatst en beheerd door Monkey fun (first-party cookies of eerste partij cookies), als cookies die worden geplaatst en beheerd door een derde partij (third-party cookies of derde partij cookies, bijvoorbeeld cookies geplaatst door Google, Twitter, Facebook, YouTube, …).
Deze website kan inhoud weergeven die bij een derde partij wordt opgeslagen, zogeheten ‘embedded elements’. Ook in dat geval kunnen cookies worden geplaatst door derde partijen: 
YouTube: 
Facebook: 
Google: 
Wij hebben geen controle over de cookies die door deze derde partijen worden geplaatst. U beslist uiteraard zelf of u aan deze derde partijen uw toestemming geeft en raden u dan ook aan om de betreffende privacy- en cookiepolicy van deze partijen te raadplegen.
Essentiële cookies: cookies die noodzakelijk zijn om de verbinding tot stand te brengen en zijn dus nodig om onze website naar behoren te laten functioneren. Voor het gebruik van dergelijke essentiële cookies vereist de wetgeving geen voorafgaande toestemming van u als gebruiker. Wij vinden het echter wel netjes om u hier toch over te informeren.
Functionele cookies: cookies die de website in staat stellen om de aangegeven voorkeuren te onthouden, zodat een meer gepersonaliseerde ervaring kan worden aangeboden. 
Naam Vervaltermijn Doel
yoepla_session 1 uur Het opslaan van tijdelijke informatie van de sessie (websitebezoek).
XSRF-TOKEN 1 uur Het beschermen van de website tegen CSRF (Cross-Site Request Forgery).
Analytische cookies: cookies die informatie verzamelen om het gebruik van onze website in beeld te brengen, zodat onder meer de werking en kwaliteit van de website kan worden verbeterd.  Deze cookies zijn dus erg belangrijk voor ons, maar ook voor u als bezoeker. Wij plaatsen nooit deze cookies zonder uw voorafgaande toestemming en gebruiken de gegevens enkel voor de hieronder opgesomde doeleinden.
Onze website maakt gebruik van de externe tool Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) voor statistische doeleinden. Deze tool analyseert met behulp van analytische cookies hoe bezoekers onze website gebruiken. De geanalyseerde informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt op basis van deze geanalyseerde informatie rapporten op over de website-activiteit van onze bezoekers. Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Tevens zal Google uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover zij mogelijks beschikt. Door gebruik te maken van onze website geeft u uitdrukkelijke toestemming voor het assimileren van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Monkey fun heeft  evenwel geen zeggenschap over de informatie die Google verzamelt via deze cookies.
Naam Vervaltermijn Doel
_ga 2 jaar Registreren van een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gid 1 dag Registreren van een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
_gat 10 minuten Beperken van aantal aanvragen.
Indien u niet wil dat er informatie over uw websitebezoek wordt overgemaakt aan Google Analytics, kan u er steeds voor opteren om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en installeren.
Meer informatie omtrent Google Analytics kan u hier terugvinden.

3. Hoe ziet u welke cookies zijn geplaatst en hoe kan u deze cookies verwijderen?

Via de instellingen van uw browser is het mogelijk om de opgeslagen cookies te bekijken en verwijderen. Aangezien deze gegevens niet altijd even makkelijk zijn terug te vinden, kan u de help-functie van uw browser raadplegen of surfen naar https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen.
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: https://www.allaboutcookies.org/

4. Akkoord met ons gebruik van cookies 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken.

5. Wijzigingen aan onze cookieverklaring

Deze cookieverklaring kan op elk ogenblik worden gewijzigd. Alle wijzigingen die aan deze cookieverklaring worden aangebracht, zullen steeds op deze pagina worden geplaatst. De bezoeker dient regelmatig te controleren of er wijzigingen aan deze cookieverklaring zijn aangebracht. Indien een bezoeker de website blijft gebruiken na het plaatsen van een wijziging in de cookieverklaring, betekent dit zonder meer dat de bezoeker deze wijzigingen accepteert. 

6. Contactgegevens

Indien u een vraag heeft met betrekking tot deze cookieverklaring, kan u deze steeds richten aan volgend e-mailadres: info@monkeyfun.be
Deze cookieverklaring werd laatst bijgewerkt op 19 februari 2020